Om foreleser

Anne Hazeland arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, barnevern og arverett, samt som bistandsadvokat i straffesaker. Hazeland arbeider også med saker om barnebortføring, psykisk helsevern. Hun er ansvarlig for nettstedet Familie-Advokater.no

Hazeland har omfattende erfaring innenfor sine fagområder og har prosedert et stort antall saker over de siste 20 årene for alle rettsinstanser (også Høyesterett). Hazeland har skrevet flere artikler og innlegg, hun er kursholder og hun har selv vært kursarrangør innen foreldretvist og barnerett.  Hun har stort engasjement og høy kompetanse innenfor de rettsområder hun arbeider med. Hazeland er veileder og sensor på Universitet i Oslo.

Hazeland har arbeidet som advokatfullmektig og advokat siden 1999, de første årene med fokus på strafferett i tillegg til barne- og familierett. Videre har hun vært dommerfullmektig i en toårsperiode i en domstol med full fagkrets. Hun har vært fast bistandsadvokat for Nedre Romerike tingrett i en seksårsperiode. I perioden 2011 til 2019 var Hazeland partner i Advokatfirma Dalan, der hun hadde en stor del av ansvaret for å bygge opp en barne- og familierettsavdeling. Hazeland gikk inn i Matrix Advokater som selvstendig advokat i 2019.

Hazeland er opptatt av høy faglig kvalitet, oppdatert nasjonal og internasjonal kompetanse innen de enkelte fagområder samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter. Hun tar store kompliserte saker like alvorlig som saker av mindre alvorlig karakter, og har fokus på å gi korrekte og grundige råd uansett sak.

Ingrid Humerfelt Eckhoff har særlig kompetanse innen strafferett, og tar oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker. Hun er opptatt av å ivareta klientens interesser uavhengig av kompleksitet og alvor i saken. Hun har også bred erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i sedelighets- og voldssaker.

Hun arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, skiftesaker både ved skilsmisse og samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging for både samboere og ektefeller. Ingrid tar også oppdrag innen saker som gjelder arbeidsrett, utlendingsrett, barnevernssaker for den private part; dvs foreldre og ungdommer/barn med partsrettigheter.

Ingrid har bakgrunn som rådgiver både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) før hun begynte som advokat.

Ingrid tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2007, og har også spesialfag i internasjonal rett fra universitetet i Aix-en-Provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk.


Courses

Kurs i Arbeidsrett.

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs