Om foreleser

Eyvind Sandvik har arbeidet med norsk og internasjonal skatte- og avgiftsrett i mer enn 15 år.  Han bistår særlig i transaksjonsrettet rådgivning og restruktureringer, herunder rådgivning knyttet til valg av transaksjonsstruktur, finansiering og earn out-modeller. Han har også omfattende erfaring med etablering av incentivordninger for ledende ansatte.

I tillegg til skatte- og avgiftsrettslig rådgivning blir Sandvik ofte benyttet som rådgiver i selskapsrettslige og regnskapsrettslige spørsmål som oppstår i transaksjoner og restruktureringer.

Sandvik har jobbet bredt innenfor flere bransjer, men har de siste årene særlig jobbet med klienter innenfor finansnæringen, energi, fast eiendom og fiskeri- og havbruksnæringen.

Sandvik har særlig bistått aktører i finansnæringen med skatte- og selskapsrettslige forhold i transaksjoner, både innenfor bank- og forsikringsbransjen – i nært samarbeid med firmaets finansregulatoriske ekspertise.  I tillegg har han bistått norske og utenlandske aktører i komplekse skatteklagesaker hvor regulatoriske og regnskapsrettslige spørsmål har vært sentrale.

Innenfor energisektoren arbeider Sandvik særlig med transaksjoner og løpende rådgivning innenfor fornybar energi.  Sandvik bistår også regelmessig store eiendomsaktører med skatte- og avgiftsrettslig bistand knyttet til transaksjoner, omorganiseringer og utviklingsprosjekter.

Innenfor fiskeri- og havbruksnæringen har han bistått med skattefaglige vurderinger knyttet til ulike samarbeidsformer (samlokalisering og samdrift), skatteforhold knyttet til brønnbåter og salg av konsesjoner og fartøy.

I tillegg har Sandvik betydelig erfaring med å håndtere bokettersyn, klagesaker og rettssaker mot skattemyndighetene.  Han har bistått både norske og internasjonale klienter i tvister knyttet til internprising, skatteavtaler, merverdiavgift og egenkapitaltransaksjoner.

Sandvik er oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett og foreleser jevnlig innen skattefaglige temaer.

Lisa Marie har skrevet masteroppgave innenfor selskapsrett med tittelen ”I hvilken grad begrenser aksjelovgivningen styrets kompetanse til å prioritere samfunnsansvar”.

Kurs

Skills

test

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet conse
  • Lorem ipsum dolor sit amet tempor
  • Lorem ipsum dolor sit fugiat
  • Lorem ipsum dolor sit consequat
  • Lorem ipsum dolor sit excepteur

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs