Om foreleser

Ove A. Vanebo er tilknyttet Kluges avdeling for prosedyre og offentlighet. Han bistår private og offentlige oppdragsgivere innenfor personvern, arbeidsrett, tech-juss, forvaltningsrett og prosedyre. Han har tidligere også arbeidet med fast eiendom og immaterialrett.

Ove jobber hovedsakelig med personvern, og leder Kluges faggruppe for personvern. Innenfor dette jussfeltet gir han råd vedrørende informasjonssikkerhet, behandlingshjemler, gjenbruk av informasjon, databehandlerkontrakter, overføring av opplysninger ut av EU/EØS, overvåking i arbeidslivet, avviksmelding og sanksjoner, samt oppfølging overfor Datatilsynet. Han arbeider i tillegg mye med arbeidsrett, herunder også tjenestemannsrett og velferdsrett.

Ove har prosedyreerfaring fra alminnelige domstoler i første og annen instans. I sin tidligere karriere var han folke- og tillitsvalgt politiker, bl.a. statssekretær, og kjenner derfor godt til politiske prosesser og arbeidsmåter. Han har også vært sensor for masteravhandlinger ved Universitetet i Oslo. Hans masteravhandling handlet om ulovlig innhenting av bevis, og behandlet flere problemstillinger rundt personvern og arbeidsliv.

Ida Grøstad avsluttet sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo våren 2013. Hun skrev masteroppgave innen skatt og menneskerettigheter. Masteroppgaven hadde tittelen «NOKUS-reglenes forenlighet med EMK 1. tilleggsprotokoll artikkel 1» og var en analyse av hvorvidt skattereglene for norske deltakere i norskkontrollerte selskaper og innretninger hjemmehørende i lavskatteland var forenelig med EMKs vern om eiendomsretten.

Ida jobber bredt innen firmaets avdeling for offentlig sektor, og jobber blant annet med arbeidsrett, kontraktsrett, offentlighetsloven, forvaltningsrett, skatterett, selskapsrett, prosedyre og tvisteløsning. Hun bistår både offentlige og private aktører.

Courses

Skills

Articles

There are no articles available yet.

Jussystemer kurs.
Digitale og fleksible nyhetskurs.

Våre kurs